sự thật lịch sử về quá trình khai thác và khoáng sản