thuộc tính khai thác được cấp bằng sáng chế trong colorado