máy bóng karl mayer được sử dụng trong attapulgite trong hy lạp