là một máy nghiền que một máy nghiền hoặc máy nghiền