ngo thầu trong moroto cho các nhà máy đau buồn và động cơ diesel