rủi ro và giải pháp cho việc nghiền nát và rải sỏi trên con đường rải sỏi