sự thụ hưởng của đất sét bi sự thụ hưởng của quặng barit