bao nhiêu là một máy nghiền lợn cho một người trượt tuyết