danh sách các thiết bị chính trong việc thành lập một doanh nghiệp khai thác đá